Apie Mus

Apie mus

Apie bendrovę

UAB „Tetas“ pagrindinė veikla susijusi su gamybos ir pramonės paskirties statinių projektavimu, transformatorinių pastočių ir skirstymo punktų, elektros perdavimo linijų statyba, rekonstrukcija, remontu ir techninė priežiūra; elektros tinklo relinės apsaugos ir automatikos, specialiųjų elektros įrenginių, elektros instaliacijos eksploatavimu, įrengimų bandymu ir diagnostika; apsauginių priemonių bandymu.

UAB „Tetas“ įregistruota 2005 m. gruodžio 8 d. Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras. Registravimo pažymėjimo Nr.078324.

Akcininkai:

Bendrovės akcininkas – UAB „EPSO-G“;

Akcijų skaičius – 400 000 vnt;

Akcijos nominali vertė – 1,00 Eur;

Akcinis kapitalas – 400 00 Eur;

Valdoma kapitalo dalis – 100%.

UAB „EPSO-G“ įregistruota 2018 m. rugpjūčio 1 d. Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras.

Įmonės kodas: 302826889, Buveinės adresas: Gedimino pr.20, LT-01103 Vilnius

Daugiau informacijos apie akcininką rasite https://www.epsog.lt/

Bendrovės filosofija

MISIJA: dirbti pelningai ir saugiai kuriant pridėtinę vertę energetikos sektoriuje

VIZIJA: efektyviai ES energetikos rinkoje veikianti rangos Bendrovė.

VERTYBĖS:

 • Profesionalumas
 • Bendradarbiavimas
 • Pažanga

Bendrovės prezentacija

VALDYBA

UAB „Tetas“ valdyba yra skiriama visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ketverių metų kadencijai.

 • Kadencijos pradžia – 2019 m. balandžio 19 d.
 • Kadencijos pabaiga – 2023 m. balandžio 19 d.

Nepriklausomu  UAB „Tetas“ valdybos nariu laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena grupės bendrove, jos akcininkais ir/ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais.

UAB „Tetas“ valdybos nariai teikia privačių interesų deklaracijas patronuojančios bendrovės akcininkui UAB „EPSO‑G“.

VALDYBOS NARIAI

Tomas Urmanavičius

Valdybos pirmininkas

Kitos pareigos:

 • AB „Amber Grid“, organizacijos pažangos direktorius;
 • UAB „Baltpool“, valdybos narys.

Išsilavinimas:

 • Amsterdamo Vrije universitetas, finansų valdymo mokslų magistras;
 • Vilniaus universitetas, ekonomikos mokslų bakalauras.

Gyvenimo aprašymas

T. Urmanavičius EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

Ieva Kuodė

Valdybos narė

Kitos pareigos:

 • UAB “EPSO-G”, Planavimo ir plėtros vadovė.

Išsilavinimas:

 • Verslo vadybos studijos vadovams, Baltijos vadybos institutas (Baltic Management Institute) (BMI),  Verslo administravimo magistras;
 • College of Europe, Briugė, Belgija (anglų/prancūzų k.), Europos politikos ir administravimo studijų magistras;
 • Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Vilniaus universitetas, Politikos mokslų bakalauras;
 • Institute d‘Etudes Politiques de Lille, Prancūzija (anglų/prancūzų k.), Studijos Lilio politikos mokslų institute pagal Erasmus programą.

Gyvenimo aprašymas

I. Kuodė EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

Dalius Svetulevičius

Valdybos narys

Kitos pareigos:

 • UAB “EPSO-G”, Technikos vadovas.

Išsilavinimas:

 • Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras;
 • Kauno technologijos universitetas, Matavimų inžinerijos magistras;
 • Kauno technologijos universitetas, Elektronikos inžinerijos bakalauras.

Gyvenimo aprašymas

D. Svetulevičius EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

NEPRIKLAUSOMI NARIAI

Vaineta Barevičiūtė – Kryževičienė

Nepriklausoma valdybos narė

Kitos pareigos:

 • UAB Intrum Global Business Services, operacijų direktorė.

Išsilavinimas:

 • Baltic Management Institute (BMI), vadovų magistrantūros studijos;
 • Vilniaus universitetas, teisės mokslų magistras;
 • ISM, vadybos ir verslo administravimo mokslų magistras.

Gyvenimo aprašymas

V. Barevičiūtė – Kryževičienė EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

Nedas Karklius

Nepriklausomas valdybos narys

Kitos pareigos:

 • UAB „Švaros broliai“, franšizinės plovyklos savininkas, direktorius;
 • UAB „Ultraprojektai“, savininkas, direktorius.

 Išsilavinimas:

 • Baltic Institute of Corporate Governance (BICG), valdybos narių mokymai;
 • Baltic Management Institute (BMI), vadovų magistratūros studijos;
 • Vilniaus universitetas, teisės magistras;
 • Kauno Technologijos Universitetas (KTU), vadybos magistras.

Gyvenimo aprašymas

N. Karklius EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

VADOVAS

UAB „Tetas“ generalinį direktorių skiria bendrovės valdyba, atsižvelgdama į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas.

Generalinis direktorius

Ramūnas Papinigis

R. Papinigis UAB „Tetas“ bendrovės generalinis direktorius einantis pareigas nuo 2022 m. liepos 11 d.

Išsilavinimas:

 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas („Vilnius Tech“) , transporto inžinerijos mokslų magistras;
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas („Vilnius Tech“) , transporto inžinerijos mokslų bakalauras.

Gyvenimo aprašymas

R.Papinigis EPSO-G grupės įmonių akcijų neturi.

VEIKLOS KRYPTYS IR TIKSLAI.

Bendrovės valdyba kelia veiklos tikslus Bendrovės generaliniam direktoriui. Jie yra tapatūs Bendrovės veiklos tikslams.

 Tai:

EPSO-G AKCININKO LŪKESČIŲ LAIŠKAS.

Akcininko vardu Energetikos ministerijos lūkesčių laiškas parengtas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr.665 numatyta tvarka. Jame apibrėžti valstybės valdomai energijos perdavimo ir mainų EPSO-G įmonių grupei keliami tikslai yra kildinami iš Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje įtvirtintų principų: konkurencingumo, patikimumo ir darnios plėtros.

 Raštas dėl valstybės lūkesčių UAB „EPSO-G“

EPSO-G akcininko lūkesčių laiškas

UAB „Tetas“ – rangovinė bendrovė, priklausanti Lietuvos energijos perdavimo ir mainų įmonių grupei EPSO-G.

Kviečiame susipažinti su „EPSO-G“ UAB politikomis, kurios UAB „Tetas“ taikomos pilna apimtimi:

Apskaitos politika

Politikos tikslas – reglamentuoti ir formalizuoti apskaitos politiką ir jos taikymą Grupės įmonėje. Ši apskaitos politika – tai bendrųjų apskaitos principų, apskaitos metodų ir taisyklių, skirtų Grupės įmonės apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti bei pateikti, visuma.

Kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politika

Grupės interesų valdymo politika nustato:

 • interesų valdymo ir galimų interesų konfliktų sprendimo principus;
 • reikalavimus interesų deklaravimo sistemai;
 • nepriklausomumo kriterijus, taikomus kolegialių valdymo ir priežiūros organų nariams.

Iždo ir finansinių rizikų valdymo politika

Iždo ir finansinių rizikų valdymo politika nustato vienodus iždo ir finansinių rizikų valdymo principus siekiant sumažinti rizikų tikimybę ir poveikį bei užtikrinti, kad finansiniai ištekliai valdomi efektyviai.

Korporatyvinio valdymo politika

Politikos tikslas – užtikrinti UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje vieningą ir gerąją praktiką atitinkančią grupės bendrovių valdyseną (korporatyvinį valdymą), nustatant:

 • įmonių grupėje taikomus korporatyvinio valdymo principus;
 • įmonių grupės korporatyvinio valdymo dokumentų sistemą;
 • UAB „EPSO-G“ kaip patronuojančios bendrovės ir kitų grupės bendrovių tarpusavio sąveiką.

Korupcijos prevencijos politika

Politikos tikslas – nustatyti pagrindinius UAB „EPSO-G“ įmonių grupės korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įmonių grupės mastu įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.

Neskelbtinos informacijos apsaugos politika

Politikos tikslas – sukurti vieningą konfidencialios ir komercinę (gamybos) paslaptį sudarančios informacijos identifikavimo, naudojimo ir apsaugos sistemą. Ši politika skirta padėti Grupės bendrovių valdymo organų nariams ir darbuotojams apsaugoti jiems patikėtą konfidencialią informaciją nuo netinkamo ir žalingo atskleidimo.

Paramos politika

Paramos skyrimo tvarka

UAB „EPSO-G“ įmonių grupės paramos politika nustato svarbiausius paramos teikimo principus, aiškius ir skaidrius remiamų projektų bei veiklų atrankos kriterijus, esminius reikalavimus teikiamos paramos skaidrumui ir viešumui.

Rizikų valdymo politika

Rizikų valdymo politika yra priemonė siekiant įdiegti UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje vieningą rizikų valdymo sistemą pagal tarptautinėje praktikoje taikomus COSO ERM standartus, apibrėžiančius rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo principus bei atsakomybes.

Transporto politika

Transporto politika nustato vienodas transporto priemonių naudojimo gaires grupės įmonėse, vadovaujantis kaštų taupymo, skaidrumo ir efektyvumo principais.

Veiklos skaidrumo ir komunikacijos politika

Skaidrumo ir komunikacijos politikos principai – viešas informacijos skelbimas ir atvira vidinės komunikacijos sklaida, kurie stiprina veiklos drausmę ir priežiūrą, padeda efektyviau bendrauti tarpusavyje ir su išorės interesų turėtojais: visuomene, akcininku, rinkos reguliatoriais ir kt.

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų valdymo politika

Politikos tikslas- užtikrinti vienodą, susietą su veiklos tikslais, efektyvų ir aukštą brandos lygį atitinkantį UAB „EPSO-G“ įmonių grupės ITT valdymą.

Atlygio, veiklos vertinimo ir ugdymo politika

Ne audito paslaugų pirkimo iš audito įmonės ar iš bet kurios tinklui, kuriam priklauso auditą atliekanti įmonė politika

Siekiant užtikrinti UAB „EPSO-G“ grupės įmonių auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių nepriklausomumą ir išvengti interesų konfliktų nustatė politiką apibrėžiančią paslaugų rūšis , kurių pirkimas iš audito įmonės ar su ja susijusių įmonių yra draudžiamas, leidžiamas tik, jei pritariama Politikoje nustatyta tvarka, ir leidžiamas, nereikalaujant jokių pritarimų , o taip pat nustatančią šios Politikos įgyvendinimo taisykles.

Asmens duomenų apsaugos politika

Politikos tikslas – užtikrinti UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje vieningą ir gerąją praktiką atitinkančią asmens duomenų apsaugą, įtvirtinant asmens duomenų apsaugos principus, sąvokas ir pagrindines nuostatas vartojamas šioje politikoje bei kituose dokumentuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą

Sandorių su susijusiomis šalimis politika

Politikos tikslas – nustatyti UAB „EPSO-G įmonių grupės bendrovių sudaromų sandorių su susijusiomis šalimis priežiūros ir atskleidimo procedūras, kurios leistų tinkamai įvertinti su tokiais sandoriais susijusius interesų konfliktus ir minimizuoti tokių sandorių galimas sukelti neigiamas pasekmes grupės bendrovėms, smulkiesiems akcininkams ir su sandoriu nesusijusiems asmenims.

Etikos kodeksas

Skirtas nustatyti vienodas bendrąsias elgesio gaires UAB „EPSO-G“ grupės įmonėse (toliau – Grupė) bendraujant ir bendradarbiaujant su vidaus ir išorės interesų turėtojais ar jų grupėmis, nes deramas kiekvieno darbuotojo elgesys didina Bendrovės, o taip pat visos Grupės dalykinę reputaciją ir vertę.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų veiklos gairės

Tikslas – per tyrimus, inovacijas ir naujus sprendimus užtikrinti UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių veiklos tęstinumą ir efektyvumą, konkurencingumą ar sąlygų konkurencijai užtikrinti sudarymą, svarų indėlį įgyvendinant nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, pridėtinės vertės visuomenei kūrimą.

Pirkimų politika

Politikos tikslas – nustatyti vieningus pagrindinius pirkimų strateginio planavimo, koordinavimo ir sudarytų sutarčių vykdymo bei kontrolės principus UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje.

Dividendų politika

Politikos tikslas – nustatyti aiškias tikėtinos nuosavybės grąžos gaires esamiems ir potencialiems akcininkams užtikrinant tvarų UAB „EPSO-G“ grupės bei ją sudarančių įmonių vertės augimą ir strateginių projektų plėtrą, tokiu būdu nuosekliai stiprinant pasitikėjimą energijos perdavimo ir mainų įmonių grupe.

Atrankų politika

Politikos tikslas- nustatyti bendrus įmonių grupės atrankos principus ir praktiką, siekiant skaidriai atrinkti geriausius, reikiamą kvalifikaciją, įgūdžius, patirtį ir vertybes atitinkančias kandidatus į valdymo organus, visų lygių vadovaujančias ir darbuotojų pareigybes, kurie efektyviai prisidėtų prie atskirų bendrovių ir įmonės grupės tikslų pasiekimo.

Integruoto planavimo ir stebėsenos politikos santrauka

EPSO-G grupės įmonės įgyvendina Lietuvos gyventojams ir verslui svarbius projektus. Užtikrinti jų sėkmę būtina nuosekli strategija, investicijų ir veiklos planai, tinkamas rizikų valdymas bei kontrolė.

Atitikties valdymo politika

Politikos tikslas – sukurti ir užtikrinti UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje vieningą Atitikties valdymo sistemą, kuri leistų apsaugoti UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendroves nuo finansinės ar reputacijos žalos, galinčios kilti dėl Vidinių ir išorinių reikalavimų neatitinkančio elgesio, leistų valdyti Neatitikties rizikas ir sumažinti jų poveikį ir/ar atsiradimo tikimybę, skatintų visas „EPSO-G“ įmonių grupės bendroves laikytis Vidinių ir išorinių reikalavimų.

Aplinkosaugos politika

Politikos tikslas – apibrėžti principus aplinkosaugos srityje, kurie taikomi Grupėje, siekiant mažinti vykdomų veiklų poveikį aplinkai bei diegiant darnaus vystymosi principais paremtą kultūrą Grupėje ir jos aplinkoje.

Darbuotoju saugos ir sveikatos politika

Politikos tikslas – apibrėžti Grupės darbuotojų saugos ir sveikatos bendruosius principus bei jų įgyvendinimo pagrindines gaires.Užtikrinti darbuotojų sveikatą darbo vietose, kurti sveiką, saugią ir produktyvią darbo aplinką.

Darnumo politika

Politikos tikslas – įgyvendinti energetikos sektoriaus transformaciją, užtikrinant darnią pusiausvyrą tarp aplinkosauginių, socialinių bei ekonominių tikslų, tuo prisidedant prie klimatui neutralios ekonomikos kūrimo.

Lygių galimybių politika

Lygių galimybių politikoje apibrėžti svarbiausi principai, kurie taikomi EPSO-G  grupės įmonėse, siekiant užtikrinti, kad visose darbo santykių srityse būtų laikomasi lygių galimybių bei nediskriminavimo principų. Už Lygių galimybių politikos nuostatų įgyvendinimą kiekvienoje EPSO-G  grupės įmonėje yra atsakingi jų vadovai.

Projektų valdymo politika

EPSO-G projektų valdymo politika:

Skirta užtikrinti savalaikį ir kokybišką projektų vykdymą bei efektyvią projektų įgyvendinimo kontrolę, skatinti projektų, programų ir projektų portfelių (toliau – PPP) integravimą ir centralizavimą, bendrųjų projektų valdymo (toliau – PV) principų grupės Bendrovėse standartizavimą, maksimizuoti grupės Bendrovių investicijų portfelių teikiamą naudą. PV politika remiasi projektų, programų ir portfelio valdymo standartais bei kita tarptautine gerąja praktika.

Politikos pagrindinės nuostatos aptaria:

 • integruotą požiūrį į projektų valdymą Grupėje;
 • aukščiausio lygio vadovų įsitraukimą;
 • kontrolės, sprendimų priėmimo, įgyvendinimo ir savikontrolės, resursų valdymo atsakomybes;
 • standartizuotus PPP valdymo rodiklius (KPI);
 • informacijos valdymą ir teikimą;
 • portfelio ir programos valdymo gerąsias praktikas;
 • projektų tipus;
 • projektų valdymo metodus: Waterfall, Agile, Hybrid;
 • projektų resursų ir strateginių projektų valdymą;
 • bei patirties Grupėje dalinimąsi.

Pateikti pranešimą apie pažeidimą

UAB „TETAS“ įgyvendina svarbius projektus, kurių sėkmė priklauso nuo akcininko, partnerių ir visuomenės pasitikėjimo.

Suprasdama tai, UAB „TETAS“ savo veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, nederamos naudos priėmimo, teikimo, siūlymo, pažadėjimo ar reikalavimo piktnaudžiaujant einamomis pareigomis.

UAB „TETAS“ kovos su korupcija samprata taip pat apima netinkamų privilegijų siūlymą ir priėmimą, prekybą poveikiu, netinkamą įtaką proteguojant gimines, sutuoktinius ar draugus, nes siekiame, kad mūsų sprendimams nedarytų įtakos asmeniniai interesai ar asmeninės naudos siekis.

UAB „TETAS“ korupcijos prevencijos veikla remiasi nacionaliniais teisės aktais bei savanoriškais juos viršijančiais įsipareigojimais:

 • visų grupei priklausančių įmonių vadovai yra tiesiogiai atsakingi už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą  ir rodo pavyzdį savo darbuotojams;
 • taikome proporcingas, rizikos vertinimu pagrįstas antikorupcines procedūras;
 • reguliariai atliekame su korupcija susijusių rizikų vertinimus, planuojame ir pritaikome korupcijos riziką mažinančias priemones;
 • stebime antikorupcinės veiklos efektyvumą ir, jei reikia, diegiame veiksmingesnes priemones

UAB „TETAS“ vadovaujamasi UAB „EPSO – G“ įmonių grupės Korupcijos prevencijos politika, nustatančia pagrindinius įmonės korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įmonių grupės mastu įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.

Kviečiame susipažinti su pranešimo nagrinėjimo tvarka čia.

Kviečiame susipažinti su UAB „EPSO-G“ korupcijos prevencijos politika: čia.

Užtikrindami personalo patikimumą ir siekdami, kad įmonėje dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos darbuotojai ir vadovaudamiesi naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis, patvirtinome sąrašą pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją. Iš STT gauta informacija įmonėje bus krupščiai vertinama ir į ją atsižvelgiama skiriant darbuotojus į pareigas. Su pareigybių sąrašu galite susipažinti: čia.

Kviečiame pranešti el. paštu pranesk@tetas.lt apie UAB „TETAS“ vadovų ir darbuotojų daromus teisės aktų nuostatų ir elgesio normų pažeidimus; vykdomų ūkinių operacijų ir apskaitos pažeidimus; kyšininkavimą, papirkinėjimą, prekybą poveikiu, piktnaudžiavimą; interesų konfliktus, nepotizmą ir kronizmą; vykdomų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų pažeidimus. Šiuo adresu informacija siunčiama asmeniui, kuris užtikrina jos siuntėjo konfidencialumą.

Pasitikėjimo linija

Skatiname savo darbuotojus, verslo partnerius, klientus ir kitas suinteresuotas šalis pranešti apie teisės aktų pažeidimus.

Apie galimai vadovų ir darbuotojų daromus teisės aktų nuostatų ir elgesio normų pažeidimus; vykdomų ūkinių operacijų ir apskaitos pažeidimus; kyšininkavimą, papirkinėjimą, prekybą poveikiu, piktnaudžiavimą; interesų konfliktus, nepotizmą ir kronizmą; vykdomų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų pažeidimus, galite pranešti Pasitikėjimo linijai.

 Apie neteisėtą ar neetišką elgesį galite pranešti šiais būdais:

Elektroninio pašto adresu:  pranesk@tetas.lt

Telefonu: +370 652 91362

Palikdami pranešimą šioje interneto svetainėje (nuoroda į formą)

Pranešimuose pateiktos informacijos vertinimą atlieka UAB „Tetas“ prevencijos vadovas.

Užtikriname Jūsų pranešimų anonimiškumą ir konfidencialumą.

Su bendrovės asmens duomenų apsaugos politika galite susipažinti čia.

Taip pat pasitikėjimo linija galite pateikti pranešimą apie pažeidimus UAB „Tetas“ dėl:

 1. galbūt rengiamos daryti, daromos ar padarytos neteisėtos veikos;
 2. administracinio, tarnybinio nusižengimo ar darbo pareigų pažeidimo;
 3. šiurkštaus privalomų profesinės etikos normų pažeidimo;
 4. piktnaudžiavimo suteiktais įgaliojimais;
 5. kitų grėsmę viešajam interesui keliančių arba jį pažeidžiančių teisės pažeidimų, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su UAB „Tetas“.

Apie šiuos pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti ir Lietuvos Respublikos prokuratūrai el. paštu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt

Pateikti pranešimą apie galimą korupcijos atvejį Jūs galite tiesiogiai Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai , ar elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

Asmenims, pripažintiems pranešėjais Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

DĖMESIO! UAB „Tetas“ vidinis kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti, siekiant išskirtinai apginti įtariama pažeistas asmens teises ar teisėtus interesus.

* - pildyti nebūtina
* - pildyti nebūtina
* - pildyti nebūtina
* Prašome nurodyti UAB „Tetas“ darbuotojus ar kitus asmenis, kurie savo veiksmais ar neveikimu padarė ar daro nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus. Taip pat pateikite kitus duomenis, kurie, Jūsų nuomone, yra reikšmingi. Asmuo, pateikęs pranešimą, apie atliktus veiksmus bei priimtus sprendimus gali būti neinformuojamas, jei nenurodo savo vardo, pavardės ir telefono numerio arba el. pašto adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą.
* Asmuo, pateikęs pranešimą, apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus neinformuojamas, jei jis nenurodo savo vardo ir pavardės, telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą.
* - pasirinkite tik vieną variantą

Privatumo pranešimas

Ką reiškia šis privatumo pranešimas?

Šiame Privatumo pranešime Jums, interneto svetainės www.tetas.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „TETAS“ (juridinio asmens kodas: 300513148, buveinės adresas: Senamiesčio g. 102, Panevėžys, veiklos adresas: V. Krėvės pr. 120, Kaunas (toliau – Bendrovė) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate Bendrovei apsilankę Bendrovės veiklos adresu, Interneto svetainėje, susisiekus el. paštu ar telefonu.

Bendrovės duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas romas.zienka@epsog.lt , telefono numeris +370 612 58162.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Jums apsilankius Bendrovės Interneto svetainėje, buveinės adresu, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu,

 • sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais – vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaitos numeris, kita su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija, priklausomai nuo sutarties pobūdžio. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi dėl būtinybės vykdyti sutartį, sudarytą su duomenų subjektu arba imantis veiksmų prieš sudarant sutartį duomenų subjekto prašymu. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų po sutarties nutraukimo dienos.
 • kandidatų į darbo vietą Bendrovėje atrankos ir duomenų bazės administravimo bei kandidatų patikrinimo tikslu – vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; užsienio kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai; gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas; kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija, interesų deklaracija. Jei Kandidatas pretenduoja į darbo vietą, į kurią darbuotojo atrankos procese tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys, tokie kaip duomenys susiję su darbuotojo sveikata ir teistumu bei kiti specialių kategorijų asmens duomenys tokia apimtimi, kaip tai numato Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 2 (dvejus) metus po sutikimo davimo dienos.
 • kandidatų pretenduojančių tapti Bendrovės kolegialių organų nariais atrankos ir duomenų bazės administravimo bei kandidatų patikrinimo tikslu – vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; užsienio kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai; gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija. Jei kandidatas pretenduoja į Bendrovės kolegialų organą, į kurį atrankos procese tvarkomi specialių kategorijų Asmens duomenys, tokie kaip duomenys susiję su darbuotojo sveikata ir teistumu bei kiti specialių kategorijų Asmens duomenys tokia apimtimi, kaip tai numato Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 2 (dvejus) metus po sutikimo davimo dienos. Jei asmuo po atrankos pabaigos neduoda sutikimo tolimesniam jo asmens duomenų tvarkymui, jo asmens duomenis Bendrovė ištrina po 5 (penkių) darbo dienų pasibaigus atrankos rezultatų apskundimo terminui;
 • veiklos viešinimo tikslu – atvaizdas, vardas, pavardė, darbovietė, pareigos. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus po sutikimo davimo dienos;
 • bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu ar atvykę į buveinės vietą. Šie duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimu ir saugomi 2  (dvejus) metus po sutikimo davimo dienos.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Bendrovė, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriai UAB „EPSO – G“ įmonių grupės įmonei teisėto intereso pagrindu, kiek tai yra būtina vidaus administravimo tikslais. Su UAB „EPSO – G“ įmonių grupės sąrašu galite susipažinti ČIA.

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t. y. informacinių technologijų paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu info@tetas.lt;
 • siunčiant paštu adresu V. Krėvės pr. 120, Kaunas;
 • atvykus į Bendrovę, adresu V. Krėvės pr. 120, Kaunas;
 • kreipiantis tiesiogiai į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną (kontaktiniai duomenys pateikiami viršuje).

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo pranešimo pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jo paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos.

Atnaujinę Privatumo pranešimą, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo pranešimas atnaujintas paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo pranešimo sąlygomis ir (ar) Jūsų teisėmis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

UAB „TETAS“

Juridinio asmens kodas: 300513148

Adresas: V. Krėvės pr. 120, Kaunas

Tel.: +370 640 38334

El. paštas: info@tetas.lt

UAB „Tetas“ vykdomus pirkimus rasite www.deallink.biz pirkimų platformoje.

Pirkimai taip pat vykdomi ir apklausų būdu. Norėdami bendradarbiauti, atsiųskite siūlomų prekių, paslaugų ar darbų aprašymus el. paštu: info@tetas.lt

Kviečiame susipažinti su subrangos darbų sutarčių formomis, kurios naudojamos pasirašant sutartis su subrangovais:

Subrangos darbų sutartis iš subrangovo medžiagų_Bendroji dalis

Subrangos darbų sutartis iš Tetas ar užsakovo medžiagų_Bendroji dalis

Iki malonaus!

Pirkimų komanda

Veiklos atestatai

 • Valstybinės Energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. liepos 30d. sprendimu Nr. SA-863 išduotas Energetikos įrenginių įrengimo veiklos atestatas Nr. EI-0279.
 • Valstybinės Energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. liepos 31d. sprendimu Nr. SA-867 išduotas Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatas Nr. E-0930.
 • UAB „Tetas“ atestuota Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro kvalifikacijos atestatu Nr. 4219, kuriuo Bendrovei suteikta teisė atlikti ypatingų statinių statybą.
 • Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos akreditavimo pažymėjimu Nr. LA.01.154 UAB „Tetas“ suteikia teisę atlikti srovės, įtampos, kombinuotų matavimo transformatorių, galios transformatorių, galios jungtuvų bandymus ir transformatorinės alyvos chromatografinę analizę.
kvalifikacijos_atestatas_uab_tetas

Vadybos sertifikatai

 • LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)
 • LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)
 • LST ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018)

Buvimas UAB „Tetas“ dalimi – puiki galimybė realizuoti save, tobulėti ir siekti karjeros aplinkoje, kurioje dirba tikri savo srities profesionalai. Mūsų komanda nekantriai laukia motyvuotų, smalsių, nuolat pažangos siekiančių kolegų!

Norintys prisijungti prie mūsų komandos savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite el. p. cv@tetas.lt

Konfidencialumą garantuojame!

Šiuo metu atviras darbo ir praktikos pozicijas pagal sritis rasite čia:

ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI:

Kvieciame-prisijungti_AEI_Saules-elektriniu-montuotojus_visoje-Lietuvoje

Kvieciame-prisijungti_AEI_Statybos-darbu-vadova-visoje-LT

Kvieciame-prisijungti_AEI_Elektrika-visoje-LT

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA:

Kvieciame prisijungti_DSS_praktikanta(-e)_Kaune_arba_Panevezyje

ENERGETIKA:

Kvieciame-prisijungti_ED_Elektrikus_Siauliuose-Panevezyje

Kvieciame-prisijungti_Elektrikus

Kvieciame-prisijungti_IOD_Elektrikus_Kaune

Kvieciame-prisijungti_IV-kurso-studentus_Kaune

KOMUNIKACIJA:

Kvieciame-prisijungti_Komunikacijos_projektu_vadova

LABORATORIJA:

Kvieciame-prisijungti_Laboratorijos_inzinieriu_Vilniuje

Kvieciame-prisijungti_IV-kurso-studentus_Kaune

PROJEKTAVIMAS:

Kvieciame-prisijungti_PS_PDV-elektrotechnika-elektros-linijos_Kaune

Kvieciame-prisijungti_PS_PDV-RAA-dalis_Kaune

Kvieciame-prisijungti_PS_PDV-statybiniu-konstrukciju-dalis_Kaune

RELINĖ APSAUGA IR AUTOMATIKA:

Kvieciame-prisijungti_RAA-inzinierius_Kaune-Vilniuje

Kvieciame-prisijungti_IV-kurso-studentus_Kaune

STATYBA:

Kvieciame-prisijungti_Statinio-statybos-vadova_Kaune-Alytuje-Panevezyje

TEISĖ:

Kvieciame-prisijungti_Teisininka_Kaune

Kvieciame-prisijungti_Jaun.-teisininka_Kaune

VADOVAUJANČIOS POZICIJOS:  

Kvieciame-prisijungti_KD_Pletros-ir-produktu-skyriaus-vadova

VOKIETIJA:

Kvieciame-prisijungti_Inzinieriu-e-Vokietijoje

Prisijunk prie mūsų ir Tu:

Taip pat kviečiame kandidatuoti ir į UAB EPSO-G įmonių grupės laisvas darbo vietas.

EPSO-G

https://www.epsog.lt/lt/karjera

 Amber Grid:

https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/karjera

 Litgrid:

https://www.litgrid.eu/index.php/apie-litgrid/karjera/20006?t=r

 Get Baltic:

https://www.getbaltic.com/lt/apie-mus/karjera/

 Baltpool:

https://www.baltpool.eu/lt/karjera/


UAB TETAS siekiant tinkamai vykdyti misiją, įgyvendinti viziją ir išsikeltus tikslus, savo veiklą nukreipiame keturioms pagrindinėms strateginėms kryptims pasiekti, tai: finansiškai stabili ir pelninga įmonė; diversifikuoti klientai, rinkos ir paslaugos; procesų ir projektų valdymo efektyvumas; kompetentinga ir profesionali komanda“. Visa Bendrovės veikla yra grindžiama pamatinėmis žmogiškosiomis ir profesinėmis vertybėmis: profesionalumu, bendradarbiavimu ir pažanga.

Didžiuojamės kurdami efektyvią ir kompetentingą organizaciją, kurios veikla grindžiama pamatinėmis žmogiškosiomis ir profesinėmis vertybėmis: profesionalumu, bendradarbiavimu ir pažanga.

UAB „Tetas“ Bendrovės įstatai:

TETAS įstatai 2020 (galiojantys)

Slapukų politika

Kas yra slapukai?
Slapukas – tai nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė išsaugo jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote. Pirmosios šalies slapukai – tai lankomos svetainės sukuriami slapukai. Juose išsaugotą informaciją gali perskaityti tik ta interneto svetainė. Ilgalaikiai slapukai – tai slapukai, kurie išsaugomi naudotojo kompiuteryje ir automatiškai nepašalinami uždarius naršyklę, skirtingai negu seanso slapukai, kurie pašalinami, kai tik naršyklė uždaroma. Trečiosios šalies slapukai – Interneto svetainėje taip pat gali būti naudojamasi išorės paslaugomis, kurios taip pat sukuria savo slapukus. Slapukai taip pat gali būti naudojami anoniminei naršymo mūsų svetainėse statistikai rinkti.
Kaip ir kokius naudojame slapukus?
„Tetas“  interneto svetainėse daugiausiai naudojami pirmosios šalies slapukai. Šiuos slapukus nustato ir kontroliuoja „Tetas“. Vis dėlto kai kuriuose šios svetainės puslapiuose reikės priimti išorės organizacijų slapukų.
„Tetas“ naudoja kelių pirmosios šalies tipų slapukus, kurių paskirtis yra:
– lankytojų parinkčių saugojimo slapukai;
– techniniai slapukai (užtikrinti, kad mūsų svetainės veiktų);
– analitiniai slapukai (apibendrintiems analitiniams duomenims apie svetainės vartotojų elgseną rinkti).
Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Galiojimo trukmė Daugiau informacijos rasite čia
_ga Analtinis Google Analytics programos slapukas, sekantis vartotojo veiksmus svetainėje. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. 2 metai https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
_gid Analitinis Google Analytics programos slapukas, renka ir saugo informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje. 24 valandos https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
_gad Analitinis Google Analytics programos slapukas, renkantis statistinę informaciją apie naudotoją (slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui iD pagal savo apskaitą). Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. 1 minutė https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Cookielawinfo_chekbox-necessary Nustato, ar lankytojas pažymėjo / priėmė slapukų sutikimo langelį. 1 diena https://cookiedatabase.org/cookie/gdpr-cookie-consent/cookielawinfo-checkbox-non-necessary/
Cookielawinfo_non-chekbox-necessary Nustato, ar lankytojas pažymėjo / priėmė slapukų sutikimo langelį. 1 metai https://cookiedatabase.org/cookie/gdpr-cookie-consent/cookielawinfo-checkbox-non-necessary/
Pll_language įsimena Jūsų kalbos pasirinkimą 9 valandos https://cookiepedia.co.uk/cookies/pll_language
Viewed_cookie_policy Nustato, ar lankytojas pažymėjo / priėmė slapukų sutikimo langelį. 1 metai https://cookie-cat.co.uk/cookie_category/viewed_cookie_policy/
Kaip galima tvarkyti slapukus?
Naudotojai gali tvarkyti / šalinti slapukus savo nuožiūra. Išsami informacija pateikiama adresu aboutcookies.org
Slapukų šalinimas iš savo įrenginio
Visus slapukus iš naudotojo įrenginio galima pašalinti išvalant naršymo istoriją naršyklėje. Tokiu būdu bus pašalinti visi visų aplankytų svetainių slapukai. Primename, kad taip galima prarasti ir tam tikrą išsaugotą informaciją (pvz., išsaugotus prisijungimo duomenis, svetainės parinktis).
Konkrečios svetainės slapukų tvarkymas
Norint išsamiau kontroliuoti konkrečios svetainės slapukus, reikėtų patikrinti savo pasirinktos naršyklės privatumo ir slapukų nustatymus.
Slapukų blokavimas
Naujausiose naršyklėse galima nustatyti, kad jūsų įrenginyje nebūtų išsaugomi jokie slapukai, tačiau tuomet kai kurios paslaugos ir funkcijos gali iš viso tinkamai neveikti.