Darnus vystymasis „Tetas“: prioritetai, tikslai ir rezultatai

 

Esame energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės „EPSO-G“ dalis, tad mūsų darnumo samprata neatsiejama nuo tos, kuria vadovaujasi visa įmonių grupė. Darnumą suprantame kaip energetikos transformacijos įgyvendinimą, užtikrinant darnią pusiausvyrą tarp aplinkosauginių, socialinių bei ekonominių tikslų, tuo prisidedant prie klimatui neutralios ekonomikos kūrimo.

Vadovaujamės nuostata, jog darnumo principai turi būti integruoti į visas mūsų veiklas bei procesus. Tad siekiame prisidėti prie bendrų „EPSO-G“ įmonių grupės darnumo krypčių įgyvendinimo, atliekant mūsų bendrovės dydžiui bei veiklai proporcingą indėlį.

 

„Tetas“ prisideda prie „EPSO-G“ grupės darnios veiklos krypčių įgyvendinimo:

 

 

Vykdydami savo veiklą taip pat siekiame tiesiogiai prisidėti prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, didžiausią dėmesį skirdami kovai su klimato kaita, inovacijų vystymui, saugių ir deramų darbo sąlygų, darbuotojų gerovės bei darnios tiekimo grandinės kūrimui.

 

Mūsų veiklai aktualūs Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai:

 

 

7 tikslas. Deramas darbas ir ekonominis augimas:

 • Rengiame saulės elektrinės projektus, montuojame saulės elektrines įmonėms

8 tikslas. Deramas darbas ir ekonominis augimas:

 • Aktyviai rūpinamės darbuotojų saugumu ir sveikata
 • Kuriame organizacinę kultūrą, paremtą pagarba žmogaus teisėms
 • Investuojame į darbuotojų profesinį ir asmeninį tobulėjimą
 • Užtikriname aiškius ir skaidrius darbuotojų atlygio už darbą principus

12 tikslas. Atsakingas vartojimas ir gamyba

 • Veiklos partneriams siekiame taikyti ne tik kokybinius, bet ir sąžiningos veiklos bei darnumo kriterijus
 • Užtikriname atsakingą veikloje susidarančių atliekų rūšiavimą bei tvarkymą

13 tikslas. Kova su klimato kaita

 • Vertiname savo veiklų poveikį aplinkai, kuriame planus šių poveikių mažinimui
 • Veikloje naudojame „žalią“ energiją, siekiame elektrifikuoti turimą automobilių parką

 

 

Bendrovei reikšmingos darnumo temos

 

„Tetas“ atliko aktualių darnumo temų reikšmingumo vertinimą, įtraukiant bendrovės veikla suinteresuotas šalis. 2022 m. pradžioje įgyvendintoje apklausoje sudalyvavo 83 respondentai, tarp kurių buvo „Tetas“ klientai, darbuotojai, tiekėjai, verslo partneriai bei vadovai.

 

Reikšmingos darnumo temos:

 

Ilgalaikiai darnios veiklos tikslai ir rezultatai

 

Savo veikla siekiame prisidėti prie ilgalaikių „EPSO-G“ įmonių grupės darnumo tikslų iki 2030 metų įgyvendinimo, atsižvelgiant į „Tetas“ veiklos specifiką. Žemiau pateikiami 2021 metais pasiekti bendrovei aktualūs darnios veiklos rezultatai. Išsamūs „Tetas” darnios veiklos rezultatai skelbiami konsoliduotoje „EPSO-G“ grupės darnios veiklos ataskaitoje“.

 

 

Šiltnamio efektą sukeliančios emisijos ir jų mažinimas

 

2021 metais „Tetas“ kartu su kitomis „EPSO-G“ grupės įmonėmis atliko ŠESD inventorizaciją, vadovaujantis tarptautine „GHG Protocol“ metodika. Inventorizacijos metu vertintos tiesioginės (pirmo lygmens) bei netiesioginės (antro lygmens) šiltnamio efektą sukeliančios dujų emisijos, susidarančios dėl bendrovės vykdomos veiklos ir atsirandančių poveikių. Antro lygmens (Scope 2) emisijos apskaičiuotos vadovaujantis „rinkos metodu“ (angl. market based approach).

 

Pagrindiniai emisijų šaltiniai:

 • Dyzelino kuro naudojimas automobiliuose (Scope 1) – 92,23 % visų ŠESD emisijų
 • Įsigyta elektros energija savos reikmės (Scope 2) – 1,94 % visų ŠESD emisijų
 • Benzino kuro naudojimas automobiliuose (Scope 1) – 4,48 % visų ŠESD emisijų
 • Įsigyta šilumos energija savos reikmės (Scope 2) – 1,18 % visų ŠESD emisijų
 • Tiesioginės emisijos sukeltos nutekėjusių dujų (Scope 1) – 0,13 % visų ŠESD emisijų

Pagrindinės emisijų didėjimo priežastys – išaugęs automobilių skaičius bendrovėje, išaugęs kuro suvartojimas.

Šiais metais „Tetas“ įsipareigojo parengti ir paskelbti ilgalaikius ŠESD emisijų mažinimo priemonių planus.

 

Darnios veiklos valdymas

 

Už darnios veiklos principų įgyvendinimą bendrovėje atsakinga tiek bendrovės vadovybė, tiek kiekvienas komandos narys, savo iniciatyvomis prisidedantis prie pokyčių. Darnios veiklos veiksmus ir tikslus koordinuojame su darnumo funkciją kuruojančiais darbuotojais „EPSO-G“ patronuojančioje bendrovėje.

„Tetas“ yra prisijungusi ir įgyvendina šias „EPSO-G“ įmonių grupei bendras su darnia veikla susijusias politikas: