Apie Mus

Apie bendrovę

UAB „Tetas“ pagrindinė veikla susijusi su gamybos ir pramonės paskirties pastatų projektavimu, transformatorinių pastočių ir skirstymo punktų, elektros perdavimo linijų statyba, rekonstrukcija, remontu ir techninė priežiūra; elektros tinklo relinės apsaugos ir automatikos, specialiųjų elektros įrenginių, elektros instaliacijos eksploatavimu, įrengimų bandymu ir diagnostika; apsauginių priemonių bandymu.

UAB „Tetas“ įregistruota 2005 m. gruodžio 8 d. Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras. Registravimo pažymėjimo Nr.078324.
Akcininkas: Litgrid AB. Daugiau informacijos rasite www.litgrid.eu

Bendrovės filosofija

MISIJA: inovatyvia ir efektyvia veikla prisidėti prie elektros energijos vartotojų gerbūvio kūrimo.

VIZIJA: 
viena iš efektyviausių elektros tinklo paslaugas teikiančių bendrovių Rytų Europoje.

VERTYBĖS:

 • Profesionalumas
 • Bendradarbiavimas
 • Pažanga

Bendrovės prezentacija

Tetas prezentacija apie įmonę

Organizacinė struktūra

VALDYBA

UAB „Tetas“ valdyba yra skiriama visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ketverių metų kadencijai.

UAB „Tetas“ valdybos sudėtis:

 • Nepriklausomi nariai. Nepriklausomu  UAB „Tetas“ valdybos nariu laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena grupės bendrove, jos akcininkais ir/ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais.
 • Valdybos nariai, atstovaujantys patronuojančios bendrovės „LITGRID“ AB interesus.
 •  Valdybos nariai, atstovaujantys patronuojančios bendrovės didžiausio akcininko UAB „EPSO‑G“ interesus.

UAB „Tetas“ valdybos nariai teikia privačių interesų deklaracijas patronuojančios bendrovės akcininkui UAB „EPSO‑G“.

Esamos UAB „Tetas“ valdybos kadencijos pradžia – 2015 m. vasario 6 d., valdybos kadencijos pabaiga – 2019 m. vasario 6 d.

 

Valdybos pirmininkas

Mantas Gudas

Nepriklausomas valdybos narys – Valdybos pirmininkas

UAB „Metalistas“ generalinis direktorius

VALDYBOS NARIAI

Andrius Dagys

Valdybos narys

AB „Amber Grid“ Technikos direktorius

Žydrūnas Augutis

Patronuojančios bendrovės atstovas

„LITGRID“ AB Apskaitos skyriaus vadovas

Mindaugas Vinkus

Patronuojančios bendrovės akcininko UAB „EPSO‑G“ atstovas

UAB „EPSO-G“ Organizacijos vystymo vadovas

Tomas Urmanavičius

Patronuojančios bendrovės akcininko UAB „EPSO‑G“ atstovas

UAB „EPSO-G“ Finansų kontrolės vadovas

VADOVAS

UAB „Tetas“ generalinį direktorių skiria bendrovės valdyba, atsižvelgdama į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas.

Generalinis direktorius

Gediminas Mažeika

Nuo 2018 m. birželio 12 d. UAB „Tetas“ bendrovei vadovauja Plėtros vadovas Gediminas Mažeika. Generalinio direktoriaus pareigose jis pakeitė Edvardą Tarasevičių.

„Svarbiausia naujam vadovui keliama užduotis – išlaikyti įgautą pagreitį ir įgyvendinti bendrovei keliamus efektyvumo ir veiklos pelningumo  tikslus“ – paskyrimą komentavo „Tetas“ valdybos pirmininkas Mantas Gudas.

G. Mažeika turi ilgametę vadovavimo ir pokyčių versle įgyvendinimo patirtį.  Anksčiau jis dirbo įmonės Telia (tuometinė TEO), Lintel ir Lietuvos pašte. G. Mažeika yra Vilniaus universitetą baigęs ekonomistas, BMI verslo valdymo magistras. Jis taip pat yra baigęs BICG profesionalių valdybos narių mokymo programą.

Gyvenimo aprašymas

Veiklos kryptys ir tikslai.

Bendrovės valdyba kelia veiklos tikslus Bendrovės generaliniam direktoriui. Jie yra tapatūs Bendrovės veiklos tikslams.

Tai:

 

 

 

 

 

 

 

UAB „Tetas“ – rangovinė bendrovė, priklausanti Lietuvos energijos perdavimo ir mainų įmonių grupei EPSO-G.

Kviečiame susipažinti su „EPSO-G“ UAB politikomis, kurios UAB „Tetas“ taikomos pilna apimtimi:

Apskaitos politika

Politikos tikslas – reglamentuoti ir formalizuoti apskaitos politiką ir jos taikymą Grupės įmonėje. Ši apskaitos politika – tai bendrųjų apskaitos principų, apskaitos metodų ir taisyklių, skirtų Grupės įmonės apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti bei pateikti, visuma.

Interesu valdymo politika

Grupės interesų valdymo politika nustato:

 • interesų valdymo ir galimų interesų konfliktų sprendimo principus;
 • reikalavimus interesų deklaravimo sistemai;
 • nepriklausomumo kriterijus, taikomus kolegialių valdymo ir priežiūros organų nariams.

 

Korporatyvinio valdymo politika

Politikos tikslas – užtikrinti UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje vieningą ir gerąją praktiką atitinkančią grupės bendrovių valdyseną (korporatyvinį valdymą), nustatant:

 • įmonių grupėje taikomus korporatyvinio valdymo principus;
 • įmonių grupės korporatyvinio valdymo dokumentų sistemą;
 • UAB „EPSO-G“ kaip patronuojančios bendrovės ir kitų grupės bendrovių tarpusavio sąveiką.

 

Korupcijos prevencijos politika

Politikos tikslas – nustatyti pagrindinius UAB „EPSO-G“ įmonių grupės korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įmonių grupės mastu įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.

Neskelbtinos informacijos apsaugos politika

Politikos tikslas – sukurti vieningą konfidencialios ir komercinę (gamybos) paslaptį sudarančios informacijos identifikavimo, naudojimo ir apsaugos sistemą. Ši politika skirta padėti Grupės bendrovių valdymo organų nariams ir darbuotojams apsaugoti jiems patikėtą konfidencialią informaciją nuo netinkamo ir žalingo atskleidimo.

Paramos politika

UAB „EPSO-G“ įmonių grupės paramos politika nustato svarbiausius paramos teikimo principus, aiškius ir skaidrius remiamų projektų bei veiklų atrankos kriterijus, esminius reikalavimus teikiamos paramos skaidrumui ir viešumui.

Transporto politika

Transporto politika nustato vienodas transporto priemonių naudojimo gaires grupės įmonėse, vadovaujantis kaštų taupymo, skaidrumo ir efektyvumo principais.

Veiklos skaidrumo ir komunikacijos politika

Skaidrumo ir komunikacijos politikos principai – viešas informacijos skelbimas ir atvira vidinės komunikacijos sklaida, kurie stiprina veiklos drausmę ir priežiūrą, padeda efektyviau bendrauti tarpusavyje ir su išorės interesų turėtojais: visuomene, akcininku, rinkos reguliatoriais ir kt.

 

 

 

UAB „Tetas“ vykdomus pirkimus rasite www.deallink.biz pirkimų platformoje.

Pirkimai taip pat vykdomi ir apklausų būdu. Norėdami bendradarbiauti, atsiųskite siūlomų prekių, paslaugų ar darbų aprašymus el. paštu: info@tetas.lt

Kviečiame susipažinti su subrangos darbų sutarčių formomis, kurios naudojamos pasirašant sutartis su subrangovais:

Subrangos darbų sutartis iš subrangovo medžiagų_Bendroji dalis

Subrangos darbų sutartis iš Tetas ar užsakovo medžiagų_Bendroji dalis

Iki malonaus!

Pirkimų komanda

Veiklos atestatai

 • Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos atestatu Nr.E-0930 UAB „Tetas“ suteikta teisė verstis elektros įrenginių eksploatavimu.
 • UAB „Tetas“ atestuota Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro kvalifikacijos atestatu Nr.4219, kuriuo Bendrovei suteikta teisė atlikti ypatingų statinių statybą.
Pratęstas Valstybinė energetikos inspekcijos atestatas
Pratęstas Valstybinė energetikos inspekcijos atestatas
kvalifikacijos_atestatas_uab_tetas

Vadybos sertifikatai

 • LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)
 • LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)
 • LST 1977:2008 (OHSAS 18001:2007)

Kviečiame visus, turinčius įprotį tobulėti, esančius savo srities profesionalus ir nuolatos siekiančius pažangos, prisijungti prie mūsų komandos!

Savo gyvenimo aprašymą siųskite el. paštu cv@tetas.lt su nuoroda „Dėl darbo _______  pareigose“ arba žemiau darbo skelbimuose nurodytais kontaktais. Konfidencialumą garantuojame!

TET9.25.1_Darbo skelbimas_Elektrikas_Panevėžyje_Šiauliuose

TET9.25.1_Darbo skelbimas_Elektriku, Mini ekskavatoriaus vairuotoju, Kryptinio grezimo operatoriu_Pasvalyje, Birzuose, Panevezyje

TET9.25.1_Darbo skelbimas_Turto valdymo specialistas Kaune

TET9.25.1_Darbo skelbimas_Elektrikas_Kaune

TET9.25.1_Darbo skelbimas_RAA inžinieriaus_Kaune

TET9 25 1_Darbo skelbimas_teisininkas_Kaune