Apie Mus

Apie bendrovę

UAB „Tetas“ pagrindinė veikla susijusi su gamybos ir pramonės paskirties statinių projektavimu, transformatorinių pastočių ir skirstymo punktų, elektros perdavimo linijų statyba, rekonstrukcija, remontu ir techninė priežiūra; elektros tinklo relinės apsaugos ir automatikos, specialiųjų elektros įrenginių, elektros instaliacijos eksploatavimu, įrengimų bandymu ir diagnostika; apsauginių priemonių bandymu.

UAB „Tetas“ įregistruota 2005 m. gruodžio 8 d. Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras. Registravimo pažymėjimo Nr.078324.
Akcininkas: Litgrid AB. Daugiau informacijos rasite www.litgrid.eu

Bendrovės filosofija

MISIJA: dirbti pelningai ir saugiai kuriant pridėtinę vertę energetikos sektoriuje

VIZIJA: efektyviai ES energetikos rinkoje veikianti rangos Bendrovė.

VERTYBĖS:

 • Profesionalumas
 • Bendradarbiavimas
 • Pažanga

Bendrovės prezentacija

VALDYBA

UAB „Tetas“ valdyba yra skiriama visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ketverių metų kadencijai.

UAB „Tetas“ valdybos sudėtis:

 • Nepriklausomi nariai. Nepriklausomu  UAB „Tetas“ valdybos nariu laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena grupės bendrove, jos akcininkais ir/ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais.
 • Valdybos nariai, atstovaujantys patronuojančios bendrovės „LITGRID“ AB interesus.
 •  Valdybos nariai, atstovaujantys patronuojančios bendrovės didžiausio akcininko UAB „EPSO‑G“ interesus.

UAB „Tetas“ valdybos nariai teikia privačių interesų deklaracijas patronuojančios bendrovės akcininkui UAB „EPSO‑G“.

Esamos UAB „Tetas“ valdybos kadencijos pradžia – 2019 m. gegužės 7 d., valdybos kadencijos pabaiga – 2023 m. gegužės 7 d.

Valdybos pirmininkas

Mantas Gudas

Nepriklausomas valdybos narys – Valdybos pirmininkas

UAB „Metalistas“ generalinis direktorius

VALDYBOS NARIAI

Vitalijus Baranskas

Valdybos narys

UAB EPSO-G Technikos vadovas

Vaineta Barevičiūtė – Kryževičienė

Nepriklausoma narė

Mindaugas Vinkus

Patronuojančios bendrovės akcininko UAB „EPSO‑G“ atstovas

UAB „EPSO-G“ Organizacijos vystymo vadovas

Tomas Urmanavičius

Patronuojančios bendrovės akcininko UAB „EPSO‑G“ atstovas

UAB „EPSO-G“ Finansų kontrolės vadovas

VADOVAS

UAB „Tetas“ generalinį direktorių skiria bendrovės valdyba, atsižvelgdama į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas.

Generalinis direktorius

Gediminas Mažeika

Nuo 2018 m. birželio 12 d. UAB „Tetas“ bendrovei vadovauja Plėtros vadovas Gediminas Mažeika. Generalinio direktoriaus pareigose jis pakeitė Edvardą Tarasevičių.

„Svarbiausia naujam vadovui keliama užduotis – išlaikyti įgautą pagreitį ir įgyvendinti bendrovei keliamus efektyvumo ir veiklos pelningumo  tikslus“ – paskyrimą komentavo „Tetas“ valdybos pirmininkas Mantas Gudas.

G. Mažeika turi ilgametę vadovavimo ir pokyčių versle įgyvendinimo patirtį.  Anksčiau jis dirbo įmonės Telia (tuometinė TEO), Lintel ir Lietuvos pašte. G. Mažeika yra Vilniaus universitetą baigęs ekonomistas, BMI verslo valdymo magistras. Jis taip pat yra baigęs BICG profesionalių valdybos narių mokymo programą.

Gyvenimo aprašymas

Veiklos kryptys ir tikslai.

Bendrovės valdyba kelia veiklos tikslus Bendrovės generaliniam direktoriui. Jie yra tapatūs Bendrovės veiklos tikslams.

Tai:

 

 

 

 

 

 

 

UAB „Tetas“ – rangovinė bendrovė, priklausanti Lietuvos energijos perdavimo ir mainų įmonių grupei EPSO-G.

Kviečiame susipažinti su „EPSO-G“ UAB politikomis, kurios UAB „Tetas“ taikomos pilna apimtimi:

Apskaitos politika

Politikos tikslas – reglamentuoti ir formalizuoti apskaitos politiką ir jos taikymą Grupės įmonėje. Ši apskaitos politika – tai bendrųjų apskaitos principų, apskaitos metodų ir taisyklių, skirtų Grupės įmonės apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti bei pateikti, visuma.

Interesų valdymo politika

Grupės interesų valdymo politika nustato:

 • interesų valdymo ir galimų interesų konfliktų sprendimo principus;
 • reikalavimus interesų deklaravimo sistemai;
 • nepriklausomumo kriterijus, taikomus kolegialių valdymo ir priežiūros organų nariams.

 

Iždo ir finansinių rizikų valdymo politika

Iždo ir finansinių rizikų valdymo politika nustato vienodus iždo ir finansinių rizikų valdymo principus siekiant sumažinti rizikų tikimybę ir poveikį bei užtikrinti, kad finansiniai ištekliai valdomi efektyviai.

Korporatyvinio valdymo politika

Politikos tikslas – užtikrinti UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje vieningą ir gerąją praktiką atitinkančią grupės bendrovių valdyseną (korporatyvinį valdymą), nustatant:

 • įmonių grupėje taikomus korporatyvinio valdymo principus;
 • įmonių grupės korporatyvinio valdymo dokumentų sistemą;
 • UAB „EPSO-G“ kaip patronuojančios bendrovės ir kitų grupės bendrovių tarpusavio sąveiką.

Korupcijos prevencijos politika

Politikos tikslas – nustatyti pagrindinius UAB „EPSO-G“ įmonių grupės korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įmonių grupės mastu įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.

Neskelbtinos informacijos apsaugos politika

Politikos tikslas – sukurti vieningą konfidencialios ir komercinę (gamybos) paslaptį sudarančios informacijos identifikavimo, naudojimo ir apsaugos sistemą. Ši politika skirta padėti Grupės bendrovių valdymo organų nariams ir darbuotojams apsaugoti jiems patikėtą konfidencialią informaciją nuo netinkamo ir žalingo atskleidimo.

Paramos politika

UAB „EPSO-G“ įmonių grupės paramos politika nustato svarbiausius paramos teikimo principus, aiškius ir skaidrius remiamų projektų bei veiklų atrankos kriterijus, esminius reikalavimus teikiamos paramos skaidrumui ir viešumui.

Socialinės atsakomybės politika

Socialinės atsakomybės politika nustato EPSO-G įmonių grupės socialinės atsakomybės kryptis ir gaires, kuriomis vadovaujantis kuriama ir plėtojama tvari įmonių Grupės bendrovių darnaus verslo kultūra ir praktika.

Rizikų valdymo politika

Rizikų valdymo politika yra priemonė siekiant diegti UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje vieningą rizikų valdymo sistemą.

Transporto politika

Transporto politika nustato vienodas transporto priemonių naudojimo gaires grupės įmonėse, vadovaujantis kaštų taupymo, skaidrumo ir efektyvumo principais.

Veiklos skaidrumo ir komunikacijos politika

Skaidrumo ir komunikacijos politikos principai – viešas informacijos skelbimas ir atvira vidinės komunikacijos sklaida, kurie stiprina veiklos drausmę ir priežiūrą, padeda efektyviau bendrauti tarpusavyje ir su išorės interesų turėtojais: visuomene, akcininku, rinkos reguliatoriais ir kt.

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų valdymo politika

Politikos tikslas- užtikrinti vienodą, susietą su veiklos tikslais, efektyvų ir aukštą brandos lygį atitinkantį UAB „EPSO-G“ įmonių grupės ITT valdymą.

Darbuotojų atlygio politika

UAB „EPSO-G“ darbuotojų atlygio politika nustato bendrus UAB „EPSO-G“ įmonių grupės ir ją sudarančių įmonių darbuotojų atlygio principus, apibrėžia pagrindines nuostatas, kuriomis bendrovių įstatų nustatyta tvarka patvirtinus šią politiką bei priėmus sprendimus dėl jos taikymo apimties Įmonių grupės bendrovėse, savo veikloje, taip pat rengdamos ir tvirtindamos vidines tvarkas bei vadovaujantis jomis nustatydamos atlygius savo darbuotojams, turi vadovautis visos UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovės taip, kad į Įmonių grupės bendroves būtų pritraukti, motyvuoti ir išlaikyti geriausi darbuotojai.

Ne audito paslaugų pirkimo iš audito įmonės ar iš bet kurios tinklui, kuriam priklauso auditą atliekanti įmonė politika

Siekiant užtikrinti UAB „EPSO-G“ grupės įmonių auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių nepriklausomumą ir išvengti interesų konfliktų nustatė politiką apibrėžiančią paslaugų rūšis , kurių pirkimas iš audito įmonės ar su ja susijusių įmonių yra draudžiamas, leidžiamas tik, jei pritariama Politikoje nustatyta tvarka, ir leidžiamas, nereikalaujant jokių pritarimų , o taip pat nustatančią šios Politikos įgyvendinimo taisykles.

Kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politika

Politikos tikslas – sukurti UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje vieningą ir gerąją praktiką atitinkančią interesų valdymo sistemą, kuri leistų užtikrinti, kad sprendimai grupės bendrovėse priimami objektyviai ir nešališkai, o taip pat formuotų korupcijai nepalankią aplinką bei didintų pasitikėjimą UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių veikla.

Asmens duomenų apsaugos politika

Politikos tikslas – užtikrinti UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje vieningą ir gerąją praktiką atitinkančią asmens duomenų apsaugą, įtvirtinant asmens duomenų apsaugos principus, sąvokas ir pagrindines nuostatas vartojamas šioje politikoje bei kituose dokumentuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą

Sandorių su susijusiomis šalimis politika

Politikos tikslas – nustatyti UAB „EPSO-G įmonių grupės bendrovių sudaromų sandorių su susijusiomis šalimis priežiūros ir atskleidimo procedūras, kurios leistų tinkamai įvertinti su tokiais sandoriais susijusius interesų konfliktus ir minimizuoti tokių sandorių galimas sukelti neigiamas pasekmes grupės bendrovėms, smulkiesiems akcininkams ir su sandoriu nesusijusiems asmenims.

Etikos kodeksas

Skirtas nustatyti vienodas bendrąsias elgesio gaires UAB „EPSO-G“ grupės įmonėse (toliau – Grupė) bendraujant ir bendradarbiaujant su vidaus ir išorės interesų turėtojais ar jų grupėmis, nes deramas kiekvieno darbuotojo elgesys didina Bendrovės, o taip pat visos Grupės dalykinę reputaciją ir vertę.

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų veiklos gairės

Tikslas – per tyrimus, inovacijas ir naujus sprendimus užtikrinti UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių veiklos tęstinumą ir efektyvumą, konkurencingumą ar sąlygų konkurencijai užtikrinti sudarymą, svarų indėlį įgyvendinant nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, pridėtinės vertės visuomenei kūrimą.

Darbuotojų veiklos vertinimo politika

Politikos tikslas- nustatyti bendrus, aiškius ir skaidrius UAB „EPSO-G“ įmonių grupės darbuotojų individualių metinių veiklos tikslų nustatymo ir veiklos vertinimo principus, objektyvius ir pamatuojamus visų darbuotojų metinius veiklos bei profesinio tobulėjimo tikslus. Įvertinti, kaip per praėjusius metus sekėsi pasiekti nustatytus metinius tikslus ir vadovautis vertybėmis. Suteikti grįžtamąjį ryšį, siekiant, kad darbuotojai žinotų ir suprastų su juo/ja susijusius lūkesčius ir tai, kaip jis/ji juos atitinka. Identifikuoti, kokie ne nuo darbuotojų priklausantys veiklos procesų tobulinimai padėtų sklandžiau organizuoti asmeninę ir bendrovės veiklą. Paskirstyti skatinimui skirtą bendrovės darbo užmokesčio fondo dalį pagal pasiektus veiklos tikslus. Identifikuoti darbuotojų ugdymo poreikius, jų profesinį ir vadybinį potencialą, kuriant sąsajas su esamomis ir planuojamomis įdiegti arba plėtoti personalo valdymo priemonėmis bei sistemomis.

Pirkimų politika

Politikos tikslas – nustatyti vieningus pagrindinius pirkimų strateginio planavimo, koordinavimo ir sudarytų sutarčių vykdymo bei kontrolės principus UAB „EPSO-G“ įmonių grupėje.

Kompetencijų valdymo politika

Politikos tikslas – Nustatyti sėkmingam strategijos įgyvendinimui reikalingas kompetencijų grupes ir kompetencijas nusakančias elgsenas, kurios nukreiptų darbuotojus siekti aiškių ir konkrečių gebėjimų, turinčių didžiausią įtaką organizacijos ir jų darbo sėkmei bei padėtų tobulėti, periodiškai vertinti šias kompetencijas jų lyderystės ir talentų ugdymo bei bendrų organizacinių gebėjimų stiprinimo tikslais. Nustatyti kompetencijų vertinimo metodą ir sąsajas su kitomis organizacijos vystymo sritimis.

Dividendų politika

Politikos tikslas – nustatyti aiškias tikėtinos nuosavybės grąžos gaires esamiems ir potencialiems akcininkams užtikrinant tvarų UAB „EPSO-G“ grupės bei ją sudarančių įmonių vertės augimą ir strateginių projektų plėtrą, tokiu būdu nuosekliai stiprinant pasitikėjimą energijos perdavimo ir mainų įmonių grupe.

Atrankų politika

Politikos tikslas- nustatyti bendrus įmonių grupės atrankos principus ir praktiką, siekiant skaidriai atrinkti geriausius, reikiamą kvalifikaciją, įgūdžius, patirtį ir vertybes atitinkančias kandidatus į valdymo organus, visų lygių vadovaujančias ir darbuotojų pareigybes, kurie efektyviai prisidėtų prie atskirų bendrovių ir įmonės grupės tikslų pasiekimo.

Pateikti pranešimą apie pažeidimą

UAB „TETAS“ įgyvendina svarbius projektus, kurių sėkmė priklauso nuo akcininko, partnerių ir visuomenės pasitikėjimo.

Suprasdama tai, UAB „TETAS“ savo veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, nederamos naudos priėmimo, teikimo, siūlymo, pažadėjimo ar reikalavimo piktnaudžiaujant einamomis pareigomis.

UAB „TETAS“ kovos su korupcija samprata taip pat apima netinkamų privilegijų siūlymą ir priėmimą, prekybą poveikiu, netinkamą įtaką proteguojant gimines, sutuoktinius ar draugus, nes siekiame, kad mūsų sprendimams nedarytų įtakos asmeniniai interesai ar asmeninės naudos siekis.

UAB „TETAS“ korupcijos prevencijos veikla remiasi nacionaliniais teisės aktais bei savanoriškais juos viršijančiais įsipareigojimais:

 • visų grupei priklausančių įmonių vadovai yra tiesiogiai atsakingi už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą  ir rodo pavyzdį savo darbuotojams;
 • taikome proporcingas, rizikos vertinimu pagrįstas antikorupcines procedūras;
 • reguliariai atliekame su korupcija susijusių rizikų vertinimus, planuojame ir pritaikome korupcijos riziką mažinančias priemones;
 • stebime antikorupcinės veiklos efektyvumą ir, jei reikia, diegiame veiksmingesnes priemones

UAB „TETAS“ vadovaujamasi UAB „EPSO – G“ įmonių grupės Korupcijos prevencijos politika, nustatančia pagrindinius įmonės korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įmonių grupės mastu įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.

Kviečiame susipažinti su UAB „EPSO-G“ korupcijos prevencijos politika: čia

Kviečiame pranešti el. paštu info@tetas.lt apie UAB „TETAS“ vadovų ir darbuotojų daromus teisės aktų nuostatų ir elgesio normų pažeidimus; vykdomų ūkinių operacijų ir apskaitos pažeidimus; kyšininkavimą, papirkinėjimą, prekybą poveikiu, piktnaudžiavimą; interesų konfliktus, nepotizmą ir kronizmą; vykdomų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų pažeidimus. Šiuo adresu informacija siunčiama asmeniui, kuris užtikrina jos siuntėjo konfidencialumą.

 

 

 

UAB „Tetas“ vykdomus pirkimus rasite www.deallink.biz pirkimų platformoje.

Pirkimai taip pat vykdomi ir apklausų būdu. Norėdami bendradarbiauti, atsiųskite siūlomų prekių, paslaugų ar darbų aprašymus el. paštu: info@tetas.lt

Kviečiame susipažinti su subrangos darbų sutarčių formomis, kurios naudojamos pasirašant sutartis su subrangovais:

Subrangos darbų sutartis iš subrangovo medžiagų_Bendroji dalis

Subrangos darbų sutartis iš Tetas ar užsakovo medžiagų_Bendroji dalis

Iki malonaus!

Pirkimų komanda

Veiklos atestatai

 • Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos atestatu Nr.E-0930 UAB „Tetas“ suteikta teisė verstis elektros įrenginių eksploatavimu.
 • UAB „Tetas“ atestuota Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro kvalifikacijos atestatu Nr.4219, kuriuo Bendrovei suteikta teisė atlikti ypatingų statinių statybą.
 • Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos akreditavimo pažymėjimu Nr. LA.01.154 UAB „Tetas“ suteikia teisę atlikti srovės, įtampos, kombinuotų matavimo transformatorių, galios transformatorių, galios jungtuvų bandymus ir transformatorinės alyvos chromatografinę analizę.
Pratęstas Valstybinė energetikos inspekcijos atestatas
Pratęstas Valstybinė energetikos inspekcijos atestatas
kvalifikacijos_atestatas_uab_tetas

Vadybos sertifikatai

 • LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)
 • LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)
 • LST 1977:2008 (OHSAS 18001:2007)

Buvimas UAB „Tetas“ dalimi – puiki galimybė realizuoti save, tobulėti ir siekti karjeros aplinkoje, kurioje dirba tikri savo srities profesionalai. Mūsų komanda nekantriai laukia motyvuotų, smalsių, nuolat pažangos siekiančių kolegų!

Norintieji tapti mūsų komandos dalimi:

Dėl praktikos – siųskite informaciją el. paštu cv@tetas.lt;

Dėl darbo – siųskite savo gyvenimo aprašymą el. paštu su nuoroda „Dėl darbo _______  pareigose“ (taip pat – žemiau darbo skelbimuose nurodytais kontaktais. Konfidencialumą garantuojame!

 

TET9.25.1_Darbo skelbimas_Inžinierius_Vokietijoje

TET9.25.1_Darbo skelbimas_Gręžimo operatorius_Vokietijoje

TET9.25.1_Darbo skelbimas_Projektų inžinierius

TET9.25.1_Darbo skelbimas_Elektrikas

TET9.25.1_Darbo skelbimas_Transporto specialistas

TET9.25.1_Praktikos skelbimas_Personalas

TET9.25.1_Praktikos skelbimas_DSSKS


UAB TETAS siekiant tinkamai vykdyti misiją, įgyvendinti viziją ir išsikeltus tikslus, savo veiklą nukreipiame keturioms pagrindinėms strateginėms kryptims pasiekti, tai: finansiškai stabili ir pelninga įmonė; diversifikuoti klientai, rinkos ir paslaugos; procesų ir projektų valdymo efektyvumas; kompetentinga ir profesionali komanda“. Visa Bendrovės veikla yra grindžiama pamatinėmis žmogiškosiomis ir profesinėmis vertybėmis: profesionalumu, bendradarbiavimu ir pažanga.

Didžiuojamės kurdami efektyvią ir kompetentingą organizaciją, kurios veikla grindžiama pamatinėmis žmogiškosiomis ir profesinėmis vertybėmis: profesionalumu, bendradarbiavimu ir pažanga.